Начало Бременност и раждане Обезщетение за бременност и майчинство

Обезщетение за бременност и майчинство

by mamalesson
0 коментара

Видове обезщетения за майчинство:

– Парично обезщетение при бременност и раждане, които се изплащат за срок до 410 дни.

– Парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението при бременност и раждане за срок до 410 дни, когато не се ползва отпускът за бременност и раждане.

– Обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 15 дни.

– Парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни.

– Обезщетение за отглеждане на дете до навършване 2-годишна възраст на детето.

– Парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на дете до навършване 2-годишна възраст на детето, когато не се ползва отпускът за отглеждането му.

– Обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, които се изплащат за срок до 365 дни от датата на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

– Парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, когато не се ползва отпускът при осиновяване на дете.

– Обезщетение при раждане на дете.

Кой има право да получи парично обезщетение?

Всички лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, с внесени или дължими вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО. Осигуряването в този фонд е задължително в повечето форми на заетост.

На какви условия трябва да отговаряте за да получите парично обезщетение?

– Към началото на отпуската трябва да сте осигурени за “Общо заболяване и майчинство”.

– Да имате общо 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за “Общо заболяване и майчинство”, като този стаж може да е  прекъснат или непрекъснат, не е задължително да е непосредствено преди раждането или при един и същ работодател.

– Да е разрешен съответния вид отпуск от работодателя.

Какъв е размера на обезщетението?

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане е в размер на 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителните вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуската поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Трябва ли да се уведоми НОИ при промяна на обстоятелствата и в какъв срок?

– В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения за бременност и раждане трябва да се уведоми НОИ. Такива обстоятелства може да са различни, като някои от тях са: 

– прекратяване на трудово правоотношение;

– промяна на банкова сметка;

– детето постъпва в детска ясла и други.

Срок  и начин за получаване на обезщетения при бременност и раждане:

– За болничен – срокът е 10 работни дни след постъпване на данните от издадените болнични листове и подадено удостоверение от работодател.

– Когато болничният лист е за период, обхващащ повече от един календарен месец, обезщетението се изплаща в посочения срок за първия месец от периода. За останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетение.

– За майчинство – изплаща се през първия вторник или четвъртък на месеца, като плащането е за предходния месец.

Полагащите се суми се превеждат по декларирана от лицето лична банкова сметка.

Какви са необходимите документи за получаване на парично обезщетение:

За болничен при бременност и раждане:

– болнични листове за не повече от 135 дни;

– за всеки болничен лист – удостоверение относно правото на парично обезщетение – приложение № 9 – подава се от работодател.

За отпуск по майчинство:

– заявление-декларация – подава при работодателя;

– удостоверение, приложение №10 – подава се от работодателя;

– удостоверение, приложение №11 – за самоосигуряващи се лица;

– други специфични документи, в зависимост от конкретния случай и допълнително изискани от ТП на НОИ.

Особени случаи

Когато не се ползва отпускът за бременност и раждане може да се получи обезщетение в размер 50 на сто. В този случай трябва да са спазени следните условия:

– Лицето да упражнява трудова дейност към дата, от която се иска парично обезщетение и да е осигурено за общо заболяване и майчинство.

– Към датата на заявяване на обезщетение да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

– Да е изтекъл периодът на отпуска до 135 календарни дни, които се разрешава с болнични листове.

Прекратяване на осигуряването или правоотношението – паричното обезщетение се изплаща до изтичане на срока на обезщетение за бременност и раждане; в случай че не се ползва съответния отпуск се изплаща до датата на прекратяване на правоотношението или осигуряването.

Ако майката е починала или е лишена от родителски права, обезщетението се изплаща на бащата. Ако и той е починал – на настойника. Обезщетението се изплаща на лицето, ако то е осигурено за общо заболяване и майчинство.

Когато правоотношението или осигуряването на лицата е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя и когато трудовият договор е прекратен, а имат право на парично обезщетение, лицата могат сами, лично, или чрез упълномощени от тях лица да представят в съответното ТП на НОИ необходимите документи, за да продължат да получават обезщетение.

Когато едно лице е осигурено при двама или повече работодатели се издава болничен лист в повече екземпляри и се представя по един пред всеки работодател.

Знаете ли, че освен предоставяната от Дирекция „Социално подпомагане” помощ при раждане, някои общини предлагат и допълнителна финансова подкрепа за новите родители? Провери тук дали твоята община е сред тях.

Научи още и какви права има всяка жена по време на бременността.

Прочети още

Коментирай

MamaLesson