Начало Семейство Данъчно облекчение за деца 2021 година

Данъчно облекчение за деца 2021 година

by mamalesson
0 коментара

Тази година в бюджета беше прието драстично увеличение на данъчното облекчение за деца. През идната година ще може да намалите данъчната основа чрез подаване на данъчна декларация с 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две и 13500 лв. за три или повече деца. Така върнатата сума ще бъде съответно 450 лв. за едно дете, 900 лв. за две и 1350 лв. за три или повече деца.

В тази статия ще откриете как да се възползвате от данъчното облекчение за деца. Къде, кога и какви документи да подадете, за да го получите, както и от какви други облекчения може да се ползвате.

Как да получите данъчно облекчение за деца?

Облекчението се декларира с декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ. Данъчно облекчение може да се ползва от всеки, който няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Проверка на задълженията към бюджета може да се направи чрез справка в портала за електронни услуги на НАП. Те са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи във всеки офис на приходната агенция.

Документи за данъчно облекчение се подават в срок:

 1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца и приложенията към нея се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година.
 2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца се прилага към годишната данъчна декларация. Подава се в срок до 30 април следващата година.

Данъчно облекчение за деца

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

 • е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на страна от Европейското икономическо пространство;
 • не е навършило пълнолетие (данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие);
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Към 31 декември на данъчната година трябва да сте местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице:

 • родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество
 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод
 • настойник или попечител
 • член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето
 • приемен родител, когато детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Към годишната данъчна декларация се прилагат следните документи:

 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ.
 • Когато ползвате данъчното облекчение като чуждестранно физическо лице, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение за деца, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

Облекчението може да се ползва само от един от двамата родители. Освен, в случаите когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи. Тогава разликата може да се ползва от другия родител, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Ако майката е излязла в майчинство през 2021 г., то от данъчно облекчение ще може да се възползва бащата.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

 • е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
 • към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка;
 • има влязло в сила решение за увреждане на компетентен орган (облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението).

Лицето, което ще ползва данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да е местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице и да е:

 • родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество;
 • родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или
 • настойник или попечител;
 • член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето;
 • приемен родител, когато е детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Към годишната данъчна декларация се прилагат следните документи:

 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22в, ал. 7 от ЗДДФЛ.
 • Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания, както и техния превод на български език, извършен от заклет преводач.

За отглеждане на дете с 50 на сто или повече вид и степен на увреждане можете да намалите данъчната си основа с 9000лв., съответно върнатата сума ще бъде в размер на 900 лв.

Данъчно облекчение за млади семейства

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище (чл. 22а от ЗДДФЛ). Трябва да отговаряте на следните условия, които декларирате с годишната данъчна декларация (Приложение № 10):

 • договорът за ипотечен кредит е сключен от вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имате сключен граждански брак;
 • поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
 • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството ви през данъчната година.

Други случаи, в които може да ползвате данъчни облекчения:

 • Намалена работоспособност
 • Доброволно осигуряване и застраховане
 • Осигурителен стаж при пенсиониране
 • Дарения
 • Безкасови плащания
 • За подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.

От моя опит с ползване на данъчни облекчения споделям, че парите се възстановяват в рамките на 2 седмици, максимум месец.

Снимка: Markus Winkler from Pixabay 

В случай че тази статия ти е била полезна – сподели я!

Прочети още

Коментирай

MamaLesson