Начало Бременност и раждане 59 общини предлагат финансова помощ за раждане и осиновяване на дете. Как може да се възползвате?

59 общини предлагат финансова помощ за раждане и осиновяване на дете. Как може да се възползвате?

by mamalesson
0 коментара

Знаете ли, че освен предоставяната от Дирекция „Социално подпомагане” помощ при раждане, някои общини предлагат и допълнителна финансова подкрепа за новите родители? В тази статия ще откриете кои са те, както и на какви условия трябва да отговаряте за да получите тази помощ за раждане и осиновяване на дете. В някои общини сумата е фиксирана и съм я упоменала, в други се определя всяка година с изготвянето на бюджета, или зависи от степента на образование на родителите и поредността на детето в семейството. За да се възползвате от помощта трябва да спазите срока за подаване на заявление, като той е различен за всяка община.

Всяка община има изискване детето да не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа и да не са отнети или ограничени родителските права. Повечето общини изискват и към момента родителите да не са оставяли дете за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социални услуги и да не са с отнети родителски права за други техни деца. Както и ако имат по-големи деца те да са записани и да посещават редовно детска градина/училище. Друго общо в условията е, че почти всички общини предоставят тази помощ до трето поредно дете, като ограниченията не се отнасят за трето поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н. Тази помощ не е обвързана с доходен критерий.

За улеснение при четене статията е структурирана по области, подредени по азбучен ред, като всяка област е разделена на общини отново по азбучен ред. Ако не откривате вашата община, то тя не предлага такава помощ.

За още полезни статии последвай ме в социалните мрежи – FacebookInstagram и Pinterest <3

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 • Община Благоевград – Право на тази помощ за раждане и осиновяване имат родители, които отговарят на следните условия: 1) Да са пълнолетни граждани към датата на раждане/осиновяване; 2) И двамата родители трябва да са с постоянен и настоящ адрес в община Благоевград, повече от две години, преди датата на раждане или осиновяването на детето; 3) Родителите да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 4) В случай, че родителите имат други деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, да са записали децата в съответното учебно заведение на територията на община Благоевград; 5) Родителите да нямат изискуеми задължения към община Благоевград.

ОБЛАСТ БУРГАС

 • Община Бургас – Според сайта на общината такава помощ се предлага, ако родителите отговарят на следните условия: 1) Имат постоянен адрес на територията на община Бургас, като единият има такъв адрес повече от 2 години преди раждането/осиновяването, а другият – поне към момента на подаване на документите; 2) Родителите имат настоящ адрес на територията на община Бургас, като единият има такъв адрес повече от 3 години отпреди рождената дата на детето или отпреди датата на акта на осиновяването му, а другият – поне към момента на подаване на документите; 3) И двамата родители трябва да имат завършено най-малко средно образование; 4) И са навършили пълнолетие; 5) Те следва да нямат парични задължения към общината; 6) Родителите са с непрекъснати здравноосигурителни права. Тази помощ може да бъде заявена в срок до 90 дни от раждането/осиновяването.
 • Община Несебър – В сайта на общината са описани условията за получаване на помощ за раждане и осиновяване. А именно: 1) Родителите трябва да са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, като към момента на подаване на заявлението поне единия родител/осиновител трябва да има постоянен и настоящ адрес на територията на община Несебър не по-малко от пет години, считано от датата на подаване на заявлението; 2) Родителите не трябва да имат задължения към общината; 3) Те трябва да имат навършени 16 години; 4) Новороденото или осиновено дете трябва да е с постоянен адрес на територията на общината. Заявлението за получаване на този вид помощ може да се подаде в рамките на една година, считано от датата на раждане/осиновяване на детето. Еднократната финансова помощ е в размер на 2000 лева, като сумата се определя спрямо бюджета всяка година.
 • Община Приморско – За да получат помощ за отглеждане на новородено дете, родителите от тази община трябва да отговарят на следните условия: 1) Да бъдат с постоянен адрес и да живеят постоянно в населено място на територията  на Община Приморско към датата на подаване на заявлението, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 години кьм момента на раждане/осиновяване на детето; 2) И двамата родители трябва да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето; 3) Родителите следва да нямат задължения към община Приморско. Заявлението може да се подаде до 6 месеца от раждането/осиновяването на детето.
 • Община Созопол – Условията на община Созопол са следните: 1) Родителите на новороденото дете да бъдат с постоянен и настоящ адрес (които да съвпадат) на територията на Община Созопол, към датата на подаване на молбата за отпускане на паричната помощ, като поне за единия родител постоянният и настоящ адрес да бъдат за последните 5 години към момента на раждане/осиновяване; 2) Родителите трябва да са пълнолетни; 3) Те следва да нямат задължения към община Созопол. Заявлението трябва да се подаде в срок до 3 месеца от раждането/осиновяването на детето и е в размер на 1000 лева – изплаща се на две вноски.

ОБЛАСТ ВАРНА

 • Община Ветрино – От сайта на общината става ясно, че право да получат такава помощ имат родители, които отговарят на следните условия: 1) Имат постоянен адрес на територията на общината повече от 2 години от датата на раждане на детето; 2) И двамата родители са пълнолетни. Тази помощ може да бъде заявена в срок до 1 година, считано от края на месеца, през който е родено детето.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • Община Горна Оряховица – Условията на тази община за ползване на помощ за раждане и осиновяване на дете са следните: 1) Поне единия от родителите е с постоянен или настоящ адрес на територията на страната над 1 година. За тази помощ може да се кандидатства до 6 месеца от раждане/осиновяване на детето.
 • Община Лясковец – За получаване на помощ при раждане в тази община трябва: 1) Поне единия родител да е с постоянен адрес в Община Лясковец; 2) Майката да е пълнолетна; 3) Родителите да нямат задължения към общината. Помощта е в размер на 50 лева.
 • Община Полски Тръмбеш – Условиятa, за получаване са: 1) Поне един от родителите е с постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината, не по-малко от 1 година; 2) Детето е с постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината; 3) Родителите трябва да са завършили минимум първи гимназиален етап на средно образование към датата на подаване на заявлението; 4) И да нямат задължения към община Полски Тръмбеш. Помощта е в размер на 250 лева и може да се заяви в рамките на 1 година от раждането/осиновяването на детето.

ОБЛАСТ ВИДИН

 • Община Макреш – Общината предлага помощ в размер на 400 лева, като условията за това са: 1) Родителите да са живели през последната една година на територията на община Макреш.

ОБЛАСТ ВРАЦА

 • Община Враца – Условията на тази община са: 1) Родителите да са пълнолетни към датата на раждане на детето; 2) Новороденото/осиновеното дете да е с постоянен адрес на територията на общината; 3) Двамата родители да са с настоящ адрес на територията на общината и поне единия е с постоянен, не по-малко от 2 години от датата на подаване на заявлението. За да се възползвате от тази помощ заявлението трябва да се подаде най-късно до навършване на 6 месеца от раждането на детето.
 • Община Козлодуй – За да получат помощ от тази община новите родители трябва: 1) Да са навършили 18 години към датата на раждането/осиновяването; 2) Да имат завършено средно образование; 3) Да нямат просрочени задължения към община Козлодуй; 4) Поне единия родител да е с настоящ адрес на територията на общината не по-малко от 1 година от датата на раждане/осиновяване; 5) Детето да е с настоящ адрес на територията на общината. Помощта се отпуска до 1 година след раждането/осиновяването на детето.
 • Община Роман – Помощ от 100 лева за едно дете и по 250 лева на дете за близнаци, ще получите ако: 1) Поне единият от родителите е регистриран с постоянен и настоящ адрес на територията на общината и през последните три години от датата на подаване на молбата, действително е живял в едно от населените места на община Роман. Заявлението за тази помощ може да се подаде до 1 година, считано от датата на раждането.

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 • Община Габрово – Условията за изплащане на еднократна финансова помощ за раждане и осиновяване на дете са следните: 1) Родителите/осиновителите трябва да имат настоящ адрес на територията на община Габрово и поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на общината през последните 3 години към момента на подаване на заявлението за помощ; 2) Родителите трябва да са навършили 18 годишна възраст към датата на раждане на детето и поне единият да е български гражданин или гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз; 3) Те следва да нямат парични задължения към Община Габрово; 4) Родителите на новороденото/осиновеното дете да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на подаване на заявлението; 5) Родителите на новороденото/осиновеното дете да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансова помощ; 6) Детето трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Габрово. Заявлението за отпускане на тази помощ може да се подаде до 9 месеца от датата на раждане/осиновяване.
 • Община Трявна – Ако родите или осиновите дете като жител на територията на община Трявна може да се възползвате от финансова помощ, отговаряйки на следните условия: 1) Детето трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината; 2) Родителите трябва да имат настоящ адрес на територията на общината преди раждането и поне единия да има постоянен адрес на територията на общината през последната 1 година преди раждането/осиновяването; 3) Родителите трябва да са навършили пълнолетие към датата на раждане/осиновяване и поне единия от тях да е български гражданин; 4) И двамата родители трябва да имат завършено основно образование; 5) Не трябва да имат парични задължения към община Трявна. Финансовата помощ е в размер на 450 лв. Заявлението може да се подаде в рамките на 1 месец от датата на съставяне на акта за раждане/осиновяване на детето.

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 • Община Генерал Тошево – Условията публикувани в сайта на община Генерал Тошево за получаване на този вид помощ са следните: 1) Родителите да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево, като поне единият родител е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево повече от две години от рождената дата на детето или датата на акта за осиновяването му, а другият родител е минимум с настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево към момента на подаване на документите; 2) Двамата родители трябва да имат завършено най-малко средно образование. Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 120 дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 • Община Бобов дол – За да получите еднократна помощ при раждане трябва: 1) Двамата родители и детето да са с постоянен адрес в Община Бобов дол.
 • Община Кюстендил –  Условията, упоменати в сайта на община Кюстендил, за отпускане на финансова помощ за раждане и осиновяване са: 1) Родителите да имат постоянен и настоящ адрес на територията на общината, като поне единият родител има такъв адрес повече от 3 години от рождената дата на детето или от датата на осиновяване; 2) Родителите трябва да имат трудово или служебно правоотношение или са самоосигуряващи се лица; в случай, че някой от родителите е безработен е необходимо да има постоянна регистрация като такъв към Дирекция “Бюро по труда” и да не е отказвал работа, която му е предлагана от същото или да не е освобождаван от такава работа, поради дисциплинарно нарушение; 3) Родителите трябва да имат завършено минимум средно образование; 4) Те трябва да имат сключен граждански брак; 5) Родителите трябва да са с непрекъснати здравноосигурителни права; 6) И да нямат задължения към община Кюстендил. Еднократната помощ може да се заяви в срок до 90 дни от датата на раждане/осиновяване.
 • Община Трекляно – Тази община отпуска помощ за новородено и тя е в размер на 300 лева.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 • Община Априлци – Право на еднократна помощ при раждане на дете имат родителите на новородени деца, отговарящи на следните условия: 1) Единият от родителите да е с постоянен адрес община Априлци най- малко от 5 години; 2) И двамата родители да са с настоящ адрес на територията на община Априлци най-малко от 6 месеца; 3) Двамата родители да нямат непогасени финансови задължения към общината; 4) Детето да е записано в регистъра на Община Априлци. Кандидатстването трябва да стана не по-късно от 3месеца след раждането на детето.
 • Община Троян – Еднократна финансовата помощ за новородено/осиновено дете се отпуска при следните условия: 1) Родителите трябва да имат навършени 18 години към датата на раждането/осиновяването; 2) Новороденото/осиновеното дете да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Троян не по-малко от 1 година от датата на подаване на заявлението; 3) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 4) Те трябва да нямат просрочени задължения към общината. Помощта предоставяна от община Троян е в размер на 300 лева.

ОБЛАСТ МОНТАНА

 • Община Берковица – Условията на тази община са: 1) Поне единият родител да има постоянна адресна регистрация на територията на община Берковица минимум 2 години преди датата на заявлението и поне единият от родителите да има настоящ адрес минимум 1 година преди датата на подаване на заявлението за помощ; 2) Родителите да са навършили пълнолетие; 3) Те трябва да са завършили минимум средно образование; 4) Новороденото трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината. Заявлението за еднократна финансова помощ следва да се подаде до навършването на едногодишна възраст на детето.
 • Община Вършец – Семействата, на които се предоставя еднократна финансова помощ при раждане следва да отговарят на следните условия: 1) Да имат сключен граждански брак; 2) И двамата родители да имат завършено средно образование; 3) Постоянният и настоящ адрес на поне единия родител да е на територията на община Вършец; 4) Родителите следва да нямат задължения към общината. Помощта е в размер на 500 лева.
 • Община Монтана – От сайта на общината се информираме, че условията за получаване на тази помощ са следните: 1) Родителите трябва да имат навършени 18 години към датата на раждането на детето; 2) Новороденото следва да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Монтана; 3) Родителите да са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината не по-малко от 3 години, считано от датата на подаване на заявлението; 4) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 5) Те трябва да имат завършено не по-ниско от средно образование към датата на раждане на детето; 6) Не трябва да имат задължения към община Монтана. Заявлението може да се подаде в срок до 1 месец, считано от датата на раждането на детето.
 • Община Георги Дамяново – Условията на тази община са: 1) Детето трябва да е с постоянен адрес на територията на общината; 2) Майката има постоянен и настоящ адрес и да е живяла действително на територията на общината поне 12 месеца преди раждането на детето.
 • Община Чипровци – За да получат помощ от тази община родителите трябва да отговарят на следните условия: 1) Двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината (За предоставяне на помощта родителите подписват декларация, че живеят на територията на община Чипровци и в следващите три години няма да променят адресната си регистрация, което се следи от комисия назначена от кмета на общината.). Помощта е в размер на 1000 лева.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 • Община Брацигово – За да отпусне помощ тази община изисква: 1) Родителите да бъдат с постоянен адрес на територията на община Брацигово, като поне единият от тях бъде с такъв за последните 5 години към момента на раждане/осиновяване на детето.
 • Община Панагюрище – общината отпуска еднократна финансова помощ при следните условия: 1) Двамата родители са с постоянен и настоящ адрес в община Панагюрище, като поне единият най-малко от 5 години към датата на раждането/осиновяването на детето; 2) Родителите са пълнолетни; 3) Детето да бъде записано в Регистъра на населението на община Панагюрище; 4)  Родителите да нямат задължения към община Панагюрище и общинските търговски дружества; 5)  Родителите да не са с прекъснати здравноосигурителни права.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 • Община Брезник – Условията за изплащане на еднократна помощ за новородено и осиновено дете на общината са: 1) Детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Брезник; 2) И двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 • Община Левски – Право на еднократна помощ при раждане и осиновяване на дете имат родителите на новородени деца, отговарящи на следните условия: 1) Имат навършени 18 години; 2) Имат завършено минимум основно образование и поне един от родителите/осиновителите да има завършено средно образование; 3) Единият родител/осиновител да има постоянен и настоящ адрес в община Левски най-малко 5 години; 4) Детето да бъде записано в регистъра на община Левски; 5) Родителите да нямат задължения към Община Левски. Кандидатстването за еднократна помощ при раждане и осиновяване трябва да стане не по-късно от 6 месеца от датата на раждане/осиновяване.
 • Община Червен бряг – Условията за получаване на помощ при раждане или осиновяване според сайта на общината са следните: 1) Двамата родители трябва да са пълнолетни; 2) Ако майката е с постоянен адрес в община Червен бряг повече от две години преди датата на раждане/осиновяване на детето, бащата трябва да е с постоянен или настоящ адрес към момента на подаване на заявлението. Ако бащата е постоянен и настоящ адрес в община Червен бряг повече от 2 години преди датата на раждане/осиновяване на детето, майката трябва да е с постоянен или настоящ адрес към датата на раждане/осиновяване на детето; 3) Детето трябва да е родено в болница “МБАЛ – Червен бряг” ЕООД, а ако е другаде то трябва да са представени документи за медицински причини; 4) Родителите трябва да са с непрекъснати здравноосигурителни права; 5) Не трябва да имат задължения към община Червен бряг; 6) Нито един от родителите не трябва да е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода. Тази помощ може да бъде поискана до 1 година, считано от края на месеца, през които е родено/осиновено детето.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 • Община Брезово – Условията на община Брезово за получаване на финансова помощ са: 1) Да има посочени двама родители в акта за раждане; 2) Детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Брезово; 3) Към дата на раждане/осиновяване на детето поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Брезово не по-малко от 2 години, другият родител да има регистрация по настоящ адрес към датата на подаване на заявлението; 4) Родителите трябва да имат навършени 18 години, към датата на раждането/осиновяването; 5) Родителите трябва да имат завършено не по-ниско от основно образование към датата на подаване на заявлението. Правото на ползване на помощта може да бъде осъществено до 12 месеца от датата на раждането или осиновяването.
 • Община Куклен – Право на еднократна помощ при раждане според сайта на общината при раждане на дете имат родителите, отговарящи на следните условия: 1) Имат навършени 18 години към датата на раждане на детето; 2) Единият родител да има постоянен и настоящ адрес в община Куклен най-малко 5 години, а другият родител да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината най-малко 1 година към датата на раждане на детето; 3) Детето да бъде записано в регистъра на общината. Кандидатстването за еднократна помощ трябва да стане до 6 месеца от датата на раждане.
 • Община Сопот – Условията на община Сопот за получаване на еднократна помощ при раждане и осиновяване са: 1) Родителите да са пълнолетни към момента на раждане/осиновяване; 2) Да имат завършено средно образование; 3) Поне единият да е с постоянен и настоящ адрес, а другият с настоящ адрес на територията на общината. Заявлението следва да се подаде в срок до 6 месеца от раждането/осиновяването на детето.
 • Община Хисаря – Условията на община Хисаря са: 1) Родителите да са пълнолетни; 2) Те трябва да са с непрекъснати здравноосигурителни права; 3) Родителите следва да нямат задължения към общината; 4) Детето трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Хисаря; 5) Поне единият родител има постоянен и настоящ адрес на територията на община Хисаря не по-малко от 5 години, считано от датата на подаване на заявлението. Еднократната помощ е в размер на 500 лева.

ОБЛАСТ РУСЕ

 • Община Две могили – Условията според сайта на общината са: 1) Родителите имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината. Заявлението трябва да се подаде в срок до 6 месеца след раждането на детето.
 • Община Иваново – Условията на община Иваново за отпускане на еднократна помощ при раждане/осиновяване са: 1) Родителите трябва да имат навършени 16 години; 2) Родителите трябва да имат постоянен адрес на територията на общината. Помощта може да се заяви до 6 месеца от раждането/осиновяването на детето и е в размер на 200 лева.
 • Община Русе – От сайта на община Русе се информираме за условията за получаване на помощ при раждане/осиновяване, а именно: 1) Родителите трябва имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе и поне единият да е с постоянен адрес не по-малко от една година към момента на раждане на детето; 2) Те следва да са навършили 18-годишна възраст към момента на раждане на детето; 3) И двамата родители трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права. Заявлението може да се подаде в срок до 6 месеца от раждането/осиновяването.

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 • Община Главиница – В сайта на общината са упоменати следните условия: 1) Родителите трябва да са с постоянен адрес на територията на община Главиница повече от 2 години от датата на раждане на детето. Еднократната помощ при раждане може да се заяви в срок до 1 месец, считано от края на месеца през който е родено детето.

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 • Община Баните – Еднократна помощ при раждане предлага и тази община и условията са: 1) Родителите трябва да са пълнолетни към датата на раждането; 2) Детето да бъде записано в регистъра на община Баните; 3) Родителите да нямат изискуеми задължения към общината; 4) Родителите трябва да са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината най-малко една година преди датата на кандидатстване за помощта. Тя трябва да се заяви до 8 месеца от датата на раждането/осиновяването и е в размер на 500 лева.
 • Община Смолян – Условията на община Смолян за получаване на еднократна помощ за раждане и осиновяване са: 1) Родителите да са пълнолетни; 2) Детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината; 3) Поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината не по-малко от 1 година от датата на подаване на заявлението; 4) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 5) Те трябва да имат завършено не по-ниско от средно образование; 6) Родителите не трябва да имат просрочени задължения към общината. Заявлението следва да се подаде в срок до 12 месеца, считано от датата на раждане/осиновяване.

ОБЛАСТ СОФИЯ

 • Община Антон – Условието за получаване на еднократна помощ е: 1) Майката да е с постоянен или настоящ адрес на територията на общината най-малко една година преди датата на раждане.
 • Община Годеч – Условията на община Годеч са: 1) Родителите/осиновителите да са с постоянен адрес на територията на община Годеч, като единият от тях да е с постоянен адрес не по-малко от 3 години, считано от датата на раждане/осиновяване. Двамата родители/осиновители да живеят на територията на община Годеч и да нямат регистрация по настоящ адрес в други населени места извън територията на община Годеч към датата на раждането/осиновяването на детето; 2) Детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината; 3) Родителите да са навършили пълнолетие към датата на раждане/осиновяване на детето; 4) Те трябва да са завършили минимум средно образование. Помощта следва да се заяви до 6 месеца от датата на раждане/осиновяване и е в размер на 2000 лева.
 • Община Драгоман – Заявителите на помощ към община Драгоман трябва да отговарят на следните условия: 1) Да бъдат с постоянен адрес на територията на община Драгоман; 2) Да нямат задължения към общината.
 • Община Елин Пелин – Условията на общината за предоставяне на еднократна помощ за раждане са: 1) Родителите трябва да са пълнолетни; 2) Новороденото да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на общината; 3) Поне единият от родителите да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Елин Пелин не по-малко от три последователни години назад, считано от датата на раждане на детето; 4) Родителите следва да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 5) Те трябва да имат завършено средно образование; 6) Родителите не трябва да имат изискуеми задължения към общината. Размера на помощта варира от 200 до 4000 лева.
 • Община Етрополе – Условието на община Етрополе за получаване на помощ е: 1) Майката да е регистрирана по постоянен адрес в община Етрополе поне 1 година преди раждането.
 • Община Златица – Еднократна финансова помощ при раждане се отпуска ако отговаряте на следните условия: 1) Поне единия родител трябва да има постоянен и настоящ адрес на територията на общината не по-малко от 12 месеца преди раждането на детето. Заявлението се подава в шестмесечен срок от раждането и е в размер на 300 лева.
 • Община Копривщица – Условията за получаване на помощ са: 1) Родителите да са навършили 18 годишна възраст към датата на раждане на детето; 2) Да нямат парични задължения към общината; 3) Новороденото/осиновеното дете е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Копривщица; 4) Майката да е с постоянен и настоящ адрес на територията на общината не по-малко от 6 месеца преди раждане на детето (изключение се допуска за настоящия адрес ако майката е учаща – редовно обучение). Размера на помощта е 600 лева.
 • Община Мирково – За да се заяви помощ при раждане/осиновяване от община Мирково трябва: 1) Родителите имат постоянен адрес на територията на община Мирково. Майката е с постоянен адрес на територията на община Мирково повече от 2 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и бащата е с постоянен адрес към момента на подаване на документите. Бащата е с постоянен адрес на територията на община Мирково повече от 2 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и майката е с постоянен адрес към момента на подаване на документите или 2) Имат настоящ адрес на територията на община Мирково. Майката е с настоящ адрес на територията на община Мирково повече от 3 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и бащата е с настоящ адрес към момента на подаване на документите. Бащата е с настоящ адрес на територията на община Мирково повече от 3 години от рождената дата на детето или датата от акта на осиновяването му и майката е с настоящ адрес към момента на подаване на документите. Когато единият родител е с постоянен адрес, а другият е с настоящ адрес, правото да се получи помощта може да се упражни, ако за родителя с постоянен адрес са налице условията по т.1), а за родителя с настоящ адрес са налице условията по т.2). 3) Родителите да имат най-малко средно образование; 4) Те трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 4) Не трябва да имат изискуеми задължения към община Мирково. Еднократната помощ може да бъде поискана в срок до 1 година, считано от края на месеца, през който е родено/осиновено детето.
 • Община Чавдар – Право да получат еднократна парична помощ имат родителите, които: 1) Са навършили пълнолетие; 2) И двамата са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината повече от 3 години от датата на раждане на детето.

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 • Община Казанлък – Условията на общината са следните: 1) И двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината, не по-малко от 3 години преди датата на раждане на детето; 2) Родителите имат навършени 18 години към датата на раждане на детето; 3) Родителите трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 4) Те трябва да имат завършено минимум средно образование към датата на раждане на детето; 5) И да нямат непогасени задължения към община Казанлък. Заявлението трябва да се подаде в рамките на 9 месеца, считано от датата на раждане на детето. Размерът на финансовата помощ за всяко новородено дете е 500 лева и се предоставя под формата на ваучери за осигуряване на пелени за еднократна употреба и детски храни.
 • Община Стара Загора – От сайта на общината се информираме за условията за получаване на помощ при раждане/осиновяване, а именно: 1) Поне един е български гражданин, с повече от 3 години постоянен и настоящ адрес на територията на общината; 2) Родителите са пълнолетни; 3) Имат завършено най-малко средно образование; 4) Те не трябва да имат изискуеми задължения към общината. Еднократната финансова подкрепа може да се поиска в срок до 6 месеца, считано от датата на раждането/осиновяването.
 • Община Чирпан – Условията на общината са: 1) И двамата родители имат постоянен и настоящ адрес на територията на общината повече от 2 години преди датата на раждане/осиновяване на детето; 2) Родителите трябва да са пълнолетни; 3) Да имат завършено най-малко средно образование; 4) Да нямат изискуеми задължения към общината. Помощта може да се заяви до 90 дни от датата на раждане/осиновяване.

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 • Община Попово – Според правилник публикуван в сайта на общината, тя предлага помощ при раждане на близнаци. Помощта трябва да се заяви до 1 година от датата на раждане.

ОБЛАСТ ХАСКОВО

 • Община Димитровград – Условията на общината за получаване на този вид помощ са: 1) Родителите да са навършили 18 годишна възраст към датата на раждане на детето; 2) Да нямат парични задължения към общината; 3) Новороденото/осиновеното дете да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Димитровград; 4) Поне единият родител има постоянен и настоящ адрес на територията на община Димитровград не по-малко от пет години, считано от датата на подаване на заявлението. Помощта се заявява в рамките на 3 месеца, считано от датата на раждане/осиновяване.
 • Община Свиленград – Родителите трябва да отговарят на следните условия, за да получат помощ от тази община: 1) Да са пълнолетни; 2) Да нямат парични задължения към община Свиленград; 3) Новороденото или осиновено дете да е с постоянен адрес на територията на общината; 4) Към момента на подаване на заявлението и двамата родители да са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината и единият от тях има постоянен адрес в община Свиленград, не по-малко две години от датата на подаване на заявлението. Помощта се заявява до 6 месеца, считано от датата на раждане/осиновяне.
 • Община Хасково – Условията за получаване на еднократна финансова помощ за раждане и осиновяване са: 1) Детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Хасково; 2) Към момента на подаване на заявлението родителите/осиновителите да имат настоящ адрес на територията на общината, и поне единият от тях да е с постоянен адрес на територията на община Хасково, не по-малко от 3 години, считано от датата на подаване на заявлението; 3) Родителите да са навършили 18-годишна възраст към датата на раждане на детето; 4) Поне единият от родителите да е български гражданин; 5) Родителите да имат завършено не по-ниско от средно образование; 6) Родителите да имат непрекъснати здравноосигурителни права; 7) Те следва да нямат изискуеми задължения към община Хасково към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансовата помощ. Заявлението се подава в срок до 6 месеца, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.

ОБЛАСТ ШУМЕН

 • Община Никола Козлево – Условието за получаване на финансова помощ е: 1) Родителите да са с постоянен и настоящ адрес на територията на общината. Помощта е в размер на 200 лева.

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 • Община Ямбол – Условията на община Ямбол за изплащане на еднократна финансова помощ за раждане и осиновяване са: 1) Двамата родители/осиновители на детето да са пълнолетни граждани към датата на раждането; 2) Родителите/осиновителите са с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Ямбол и поне единият от тях да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на общината не по-малко от 2 години преди датата на раждането/осиновяването; 3) Двамата родители/осиновители са завършили задължителен етап на образование съгласно чл.8, ал.2 във връзка с чл.73 ал. 3, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето). Еднократната помощ при раждане/осиновяване на дете може да бъде поискана в срок до 90 календарни дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето.

Информацията е актуална към 2021 година, месец февруари.

Прочети още Ще ставам мама! Какви права имам?

Снимка: Pixabay

Прочети още

Коментирай

MamaLesson